INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Klienci, Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna. Rozumiemy, jak ważna jest ochrona Państwa danych osobowych w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych znane powszechnie jako rozporządzenie RODO lub GDPR.

Państwa dane osobowe zostają podane dobrowolnie za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji (zgłoszenie przez internet, telefon, poczta tradycyjna, e-mail, spotkania bezpośrednie, wszelkie kanały mediów społecznościowych, komunikatory internetowe i inne) w celach biznesowych. Podane dane osobowe są zapisane w używanym przez Windoor systemie klasy ERP (Enterprise Resource Planning) służącym m. in. do zarządzania kontaktami z aktualnymi i potencjalnymi kontrahentami.

Niniejszy dokument jest wypełnieniem obowiązku ciążącego na firmie Windoor w związku w rozporządzeniem RODO.

§1 Administrator danych osobowych

Firma Windoor Paweł Redestowicz ul. Zofii Holszańskiej 5, 26-600 Radom, NIP: 9482192042, zwana dalej Windoor jest Administratorem następujących Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, firma, adres e-mail, telefon, adres zamieszkania, adres firmy.

§2 Inspektor ochrony danych osobowych

Windoor nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem Systemu Informatycznego pod adresem e-mail: informatyk@windoor.pl

§3 Cele i podstawy przetwarzania

Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będą zawsze zgodne z aktualnie obowiązującym prawem, w tym z RODO.

Podstawą przetwarzania danych może być: zgoda na przetwarzanie, wykonywanie lub zawarcie umowy, obowiązek prawny spoczywający na Administratorze, prawnie uzasadnione interesy Administratora.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do zmiany zgody co do zakresu przetwarzania lub do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

§4 Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Firma Windoor przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieje dla Windoor ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub Pani/Pana dane są Windoor potrzebne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (otrzymywanie newslettera). Jeśli skorzysta Pani/Pan z tego prawa - Windoor zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

§5 Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będą do tego istnieć podstawy prawne i faktyczne.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego oferowanych przez Windoor produktów i usług mogą być przetwarzane do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania w tym celu, lub Windoor ustali, że Pani/Pana dane się zdezaktualizowały.

§6 Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

- podwykonawcom (podmioty przetwarzające), takim jak firmy kurierskie i spedycyjne (w celu doręczenia przesyłek), firmy prawnicze, informatyczne, wykonawcy usług na zlecenie Windoor,
- wszelkie instytucje państwowe i publiczne na bazie obowiązującego prawa,
- na podstawie odrębnej zgody partnerzy Windoor w celu uzyskania specjalnej oferty

W przypadku, gdy siedziba centrali podmiotu, któremu przekazywane są Państwa dane znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Państwa dane mogą zostać tam przekazane. Dotyczy to w szczególności firm kurierskich i spedycyjnych oraz partnerów firmy Windoor.

§7 Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

prawo do dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do usunięcia Pani/Pana danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
prawo do przenoszenia danych;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§8 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub prowadzenia innych zgodnych z prawem działań.